ເສັ້ນທາງສູ່ programmer

ມີຄົນຫຼາຍຄົນມັກຈະຖາມວ່າ “ຢາກຂຽນໂປແກມ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກໃສດີ ໃຊ້ພາສາຫຍັງ?”

ສຳຫຼັບເຈົ້າຂອງເອງ ພາສາຫຍັງກະໄດ້ ເພາະສຳຫຼັບພື້ນຖານຂອງການຂຽນໂປແກມ ຂອງພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ມັນກະຄ້າຍຄືກັນໝົດຫັ້ນຫຼະ. ຕົວຢ່າງສູດ: c = a + b + 5. ເອົາໄປຂຽນໃນ PHP ( $c = $a + $b + 5 ), C (c = a + b + 5), Java… (c = a + b + 5 )… ມັນກະຄືໆກັນທຸກໆພາສາຫັ້ນຫຼະ ໂດຍພື້ນຖານ. ມັນປະກອບມີ ຕົວປ່ຽນ (variable), ຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ value ແລະ ປະເພດຂອງຕົວປ່ຽນ type; c, a ແລະ b ເປັນ ຕົວປ່ຽນ ທີເກັບຄ່າໄດຄ່າໜື່ງໄວ້ ແລະ ມັນບໍ່ມີທາງທີຈະເກັບສອງຄ່າໄດ້ ນອກຈາກມັນຈະເປັນ array, pointer, vector… ແຕ່ສີ່ງທີຕ່າງກັນ ກະມີແຕ່ສະເພາະສ່ວນທີເປັນຄຸນສົມບັດພິເສດຂອງແຕ່ລະພາສາເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: PHP (ບໍຈຳເປັນປະກາດຕົວປ່ຽນກະໄດ້, ຕົວປ່ຽນຕ້ອງຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ $ ສະເໝີ…), C (ມີ pointer, ມີ structur, ບໍ່ມີປະເພດຕົວປ່ຽນ String…), Java (ມັກໃຊ້ໃນ Object-Oriented Programming). ແລະ ຍັງມີພວກ ຂິດສອງຂິດ, ວົງເລັບວົງຂໍ ທີຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຈະຮຽນພາສາຫຍັງກ່ອນ ມັນກະໄດ້ໝົດ ຂໍແຕ່ກຳ ຕົວປ່ຽນ ຄ່າຕົວປ່ຽນ ແລະ ປະເພດຕົວປ່ຽນ ເທົ່ານີ້ກະພໍລະ ສຳຫຼັບມືໄໝ່.

ສຳຫຼັບຂັ້ນຕໍໄປ ຫຼັງຈາກທີເລີ່ມເຄີຍມືເລັກນ້ອຍກັບພາສາໄດໜື່ງແລ້ວ ຮູ້ຈັກ ປະເພດຕົວປ່ຽນ ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຮັບຄ່າໄວ້ໃນຕົວປ່ຽນແລ້ວ ກະລອງມາລີ້ກັບພວກ ເງື່ອນໄຂ condition ກັບ loop ເບີ່ງ, ພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ມັນກະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນຫຼາຍ ຖ້າກຳໄດ້ ເງື່ອນໄຂຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ condition ເນາະ ມັນກະຈະມີ if-then-else ແລະ switchcase ເປັນຕົ້ນ ແລະ ພວກ loop ກະຈະມີ for, while, do while loop ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ພວກນີ້ ສຳຄັນຫຼາຍສຳຫຼັບການຂຽນໂປແກມ ແລະ ໃຫ້ຈື່ນໄວ້ວ່າ ຄວາມສັບສົນຈະມາພ້ອມກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ condition ກັບ loop. ສຳຫຼັບ ໃຜທີກຳລັງທີຮຽນໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນເນາະນຳໃຫ້ ຮຽນຂຽນ ພະຍາຍາມຫາ condition ຫຼື loop ທີເຮັດວຽກສັ້ນກ່ວາ ຫຼື code ທີສັ້ນກ່ວາ ເພາະ ຖ້າໄປລະດັບ advance ຂື້ນ ແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດ optimize code ໃຫ້ສັ້ນລົງ ຫຼື ເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂື້ນໄດ້ ( ວັດກັນລະດັບ second, mili second)

ສຳຫຼັບໃຜທີ ຖະນັດ condition ກັບ loop ກັນພໍສົມຄວນລະ, ກະລອງ ພັດທະນາຂັ້ນຕໍໄປ ຄືການຂຽນຂຽນໂປແກມສັ່ງໃຫ້ໂປແກມເຮັດວຽກຕາມ flowchart ທີຂຽນຂື້ນ ໂດຍລີກລ້ຽງການຂຽນ algorithm ຫຼື function ທີຕ້ອງການຄວາມຮຸ້ສະເພາະດ້ານ ຂື້ນເອງ ຫຼື ການປະມວນຜົນເລກທີມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ເພາະຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນການຝືກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ flowchart ການເຮັດວຽກຂອງໂປແກມຕາມຄຳສັ່ງທີເຮົາເຄີຍຮຽນມາ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພາສາທີເຮົາກຳລັງໃຊ້ຢູ່. ຂັ້ນຕອນນີ້ມັນກະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ບົດຈົບຊັ້ນ ປະລີນຢາຕີ ທີຫຼາຍໆຄົນກຳລັງຂຽນ ໂປແກມໃຫ້ລະບົບນີ້ລະບົບນັ້ນຢູ່. ອ່າ… ມາຮອດໜີ້ແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ວ່າ ບາງພາສາ ມັນບໍ່ໄດ້ສົມບູນແບບໄປໝົດ ເຊັ່ນ: PHP ນອກຈາກຈະຂຽນ(ປົນ)ກັບ HTML… ແລ້ວ ມັນຕ້ອງການ ພາສາ SQL ເຂົ້າມາຕື່ມ ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ. Java, c ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ຈັ່ງໄດກະຕາມເນາະ ພວກ SQL ຫຼື ຄ້າຍໆກັນ ແມ່ນເປັນສ່ວນຄວາມຮູ້ເສີມ ທີທຸກຄົນທີອ່ານມາຮອດໜີ້ ຄວນຈະຮຽນໄວ້. ໂດຍລວມແລ້ວ ຄົນທີມາຮອດຈຸດນີ້ເນາະ ຈຸດສຳຄັນແມ່ນຄວນຈະຮູ້ຈັກ ໂຄງສ້າງ ແລະ ລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງພາສາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຄວນຈະຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ສຳຫຼັບລະບົບ ຫຼື OS ທີຕົນກຳລັງຂຽນໂປແກມໃສ່, Windows, smartphone, Website ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ library ແມ່ນຫຍັງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເອີ້ນໃຊ້. ສຳຫຼັບເຈົ້າຂອງເອງ Library ຄື ທຸກໆ function ທີເຮົາເອີ້ນໃຊ້ງານ ຕົວຢາງໃນ C, ຖ້າຢາກໃຊ້ sqrt ກະ include match.h ມາຊະ. ຫຼື ໃນທາງກັບກັນ Library ຄືສີ່ງທີເກັບ code ຫຼື compiled code ທີປະກອບດ້ວຍ function ທີຂຽນຂື້ນໂດຍອີງຕາມ algorithm ໄດໜື່ງ ທີເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ງານ ໄວ້ໃນ file(s) ທີເຮົາຈະນຳເຂົ້າໂປເຈັກ.

ແລະທ້າຍທີສຸດ ຄືການຂຽນ library ຫຼື algorithm ຂື້ນມາເອງຊະ!!!!……. ມາຮອດຈຸດນີ້ ແລ້ວ ທຸກໆຄົນ ຍ້ຳ ທຸກໆຄົນ ຈະຄິດຮອດຊີວິດອັນສົດໃສຂອງເດັກ ມໍປາຍ, ກັບວີຊາເລກທີໄດ້ໝາກ 2 ==”. ເຂົາເລື່ອງດີກ່ວາ ດັງທີຮູ້ກັນເນາະ ວາ algorithm ຫຼື function ຕ່າງໆ ທີມີໃຫ້ໃຊ້ ແມ່ນຂຽນຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ, ສູດ ທາງຄະນິດສາດ ແລະ ຝີຊີກເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນຈືງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ມີຄົນບໍ່ຫຼາຍທີໄປຮອດຈຸດນັ້ນ ເພາະມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໄປ ປະສົບການສະເພາະດ້ານ ບໍນັບ function ທີມີ default ໃນແຕ່ລະພາສາ. ແຕ່ຈັງໄດກະຕາມ ເຈົ້າຂອງເອງກະເຊື່ອວ່າທຸກຄົນສາມາດມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ຫັນມາສຸມໃສ່ ພຽງແຕ່ບັນຫາດຽວ ຫຼື ຈຸດໜື່ງຂອງລະບົບ ສືກສາ ແລະ ຫາສູດ ສົມຜົນ ທີແກ້ໄຂບັນກາແບບດຽວກັນໃນເນັດ ແລ້ວ ພະຍາຍາມ  implement precedure ຫຼື completed code ໃນພາສາໄດໜື່ງ ແລ້ວ ປັບປ່ຽນ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສີ່ງທີຕົວກຳລັງສືກສາຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີກ່ວາ

ແຕ່ຈັງໄດກະຕາມ ສຳຫຼັບຄົນທີບໍ່ມັກຂຽນ library ກໍ່ຈົງເປັນຄົນໃຊ້ library ທີຖືກຂຽນຂື້ນ ເພື່ອນຳເອົາມາປະກອບກັນ ຫຼື ເອົາມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ຈຸດສຳຄັນຂອງສາຍນີ້ຄື ຕ້ອງສາມາດວິເຄາະ ຈຸດດີຈຸດອ່ອນຂອງຫຼາຍໆ algorithm ໄດ້ ກໍ່ ຄືກັບປະສົບການທີເຄີຍໃຊ້ໃນທີພ່ານມາ ເພາະໃນໂລກຂອງ algorithm ແມ່ນ ມີຄວາມຫຼາຍຫຼາຍ ຄືກັນກັບຢ່າໄປໂຮງຮຽນ ທີມີຫຼາຍທາງສາມາດໄປຮອດ ແຕ່ລະທາງມີຈຸດດີອ່ອນຕ່າງກັນ ຫຼື ບາງຄັ້ງຄືກັນ ແລະ ມັນບໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ algorithm. ຄວາມໄວ, ຄວາມແມ່ນຍຳ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສັບສົນຂອງ algorithm ແມ່ນມັນມັກຈະມາໃຫ້ເຮົາເລືອກສະເໜີ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ຄຳວ່າ programmer ທີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແມ່ນນັບຄົນທີສາມາດຂຽນໂປແກມໄປຕາມ folowchart ໄດ້ ຈົນໄປເຖີງຜູ້ຄົນທີສາມາດຂຽນ algorithm ເປັນຂອງຕົວເອງໄດ້. ບໍ່ມີສີ່ງໄດບົ່ງບອກວ່າໃຜຈະປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ວາກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຕ່ library ຄົນອື່ນ ກັບ ຄົນທີຂຽນຂື້ນມາເອງ. ກໍຄືກັບຄົນເຮົາເອງ ວ່າຈະໃຊ້ຄົມມິດນັ້ນ “ຂ້າ ຫຼື ຊ່ວຍຄົນ”

in a relationship with “Code”.

Share via

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work