Autism Changelog version

Autism 1.06 (10 ມັງກອນ 2017)

  • ປັບປຸງ bug ຕອນອັບເດດເປັນ version ໃໝ່: ລົບ cache ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແອບລົບຂໍ້ມູນຄຳສັບທີຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຂົ້າໄປ

  • ປັງປຸງລຳດັບຂອງຄຳໃນໝວດ ໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ວັນ ແລະ ເດືອນ ໃຫ້ລຽງກັນຕາມລຳດັບ

  • ເພີ່ມໃຫ້ ແອບສາມາດບອດວ່າຜູ້ໃຊ້ກຳລັງເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນໃນໝວດໄດ ໃນໜ້າ ຄຳສັບ ໂດຍສະແດງໃນ Tool-bar

Autism 1.05 (01 ມັງກອນ 2017)

* ປັບປຸງຮູບພາບທີບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍ

* ນຳເອົາຄຳສັບທີຊ້ຳກັນອອກ

Autism 1.04 (30 ທັນວາ 2016)

– ຍຸດນຳໃຊ້ library PersistentSearch ທີ່ Deprecated ໄປຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້.

+ ນຳໃຊ້ android search view ແທນ.

+ ເພີ່ມຄຳສັບຈຳນວນ 18 ຄຳ ລວມທັງໝົດມີ 1516 ຄຳ.

* ອັບເກຼດ library: support-v4, appcompat-v7, design, percent, ແລະ cardview ຂອງ google ຈາກ version 22 ມາເປັນ version 25 ລ່າສຸດ.

* ອັບເກຼດ target SDK version ໃຫ້ຮອງຮັບລຸ້ນລ່າສຸດ Nougat.

+ ຮອງຮັບ Run time permission ສຳຫຼັບ Marshmallow ຂື້ນໄປ.

* ແກ້ໄຂ bug ທີບໍ່ສາມາດກົດອອກຈາກແອບໄດ້ ລະຫວ່າງໜ້າຄຳສັບ ກັບ ໜ້າຕົວເລືອກວິທີການນຳໃຊ້.

Autism 1.03 Release (13 ກັນຍາ 2016)

* ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ມູນ ຄຳສັບຈຳໜື່ງ.

Autism 1.023 beta (10 ສີງຫາ 2016)

+ເພີ່ມຝັງຊັ່ນໃຫ້ໜ້າຄຳສັບ ທີສະແດງແບບໝວດຄຳສັບໃຫ້ສາມາດອອກສຽງຊື່ແຕ່ລະໝວດຄຳໄດ້.

Autism 1.022 beta (5 ສີງຫາ 2016)

+ເພີ່ມໜ້າວິທີນໍາໃຊ້ແອັບ.

+ເອົາຂໍ້ມູນຊຸຸດເກົ່າອອກ ເອົາຂໍ້ມູນຊຸດໄໝ່ເຂົ້າ (ຊື່ໄຟຮູບເປັນຊື່ດຽວກັບຊື່ໄຟສຽງ) ລວມມີ  ຄຳສັບ ແລະ ໝວດຄຳສັບ.

+ ເພີ່ມການສະແດງແບບ ໝວດຄຳໃນໜ້າຄຳສັບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຫາຄຳໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

+ນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນຄຳສັບເລີ່ມຕົ້ນ (default).

*ປັບປຸງການສະແດງໜ້າ ຈັກການຄຳສັບ ແລະ ລົບຄຳສັບ ໂດການໃຫ້ຄຳສັບເລີ່ມຕົ້ນສະແດງກ່ອນຂອງທຸກໆ ໝວດຄຳ ແລະ ປະເພດຄຳ.

Autism 1.01 SD (25 ເມສາ 2016)

* ປ່ຽນຣູບ icon app ຈາກ .jpg ມາເປັນ png.

* ປັບປຸງ bugs constrain ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊື່ພາສາລາວຊ້ຳກັນ.

Autism 1.01 (18 ເມສາ 2016)

* ປ່ຽນ ຣູບຫນ້າ splashScreen.

* ຢ້າຍ category ກ່ຽວກັບຂ້ອຍມາ ເປັນຄຳຕົວຕັ້ງ.

Autism 1.0 (12 ເມສາ 2016)

+ ຂໍ້ມູນຊຸດທີ 2 (ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ, ການກະທຳ, ສັງຄົມ, ຄວາມຮູ້ສືກ, ຄອບຄົວ, ເວລາວ່າງ, ການສືກສາ).

* ປ່ຽນ icon app, ຣູບຫນ້າກ່ຽວກັບແອບ.

Autism 0.9 (20 ກຸມພາ 2016)

*ແກ້ໄຂ Bugs ໃນໜ້າ ລົບຄຳສັບ.

+ ເພີ່ມ ProgressBar ເຂົ້າໃນໜ້າ ລົບຄຳສັບ.

+ ປ່ຽນເອົາຂໍ້ມູນຕົວຈີງຊຸດທຳອີດເຂົ້າ. (Condiments, Drinks, Fresh Meats, Meals, Snacks, Vegetables)

Autism 0.8 (09 ກຸມພາ 2016)

*ປັບປຸງ UI ສຳຫຼັງ Tablet 7.0, 8.0, 8.9, ແລະ 10.0 inc

Autism 0.7 (21 ມັງກອນ 2016)

    * ແກ້ໄຂ  bugs  ໃນຝັງຊັ່ນການຄົ້ນຫາ ໃນທຸກໆຫນ້າ.

    – ເອົາ library carbon ອອກ, ມາໃຊ້ library ມາດຕະຖານຂອງ android support library ແທນ.

    * ປັບປຸງ bugs ພາສາລາວໃນ search widget ແລະ tab’s titles  ໃຫ້ສາມາດອ່ານພາສາລາວໄດ້ໃນທຸກໆເຄື່ອງ.

    + ເພີ່ມຂະຫນາດຂອງ tab’s titles ໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ

    + ເພີ່ມຂະຫນາດຂອງ tab’s titles ໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ
    * ແກ້ໄຂ bugs ຂອງ menus ໃນຫນ້າ ເລືອກຄຳສັບ ແລະ ຫນ້າ ລົບຄຳສັບ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດກົດໄດ້ເວລາເປີດ search widget

Autism 0.6 (07 ມັງກອນ 2016)

    * ປັບປຸງ UI ຄືຂະໜາດຂອງແຕ່ລະຮູບໃນໜ້າ ຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ, .ໜ້າປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ໜ້າຈັດການ, ແລະ ໜ້າລົບຄຳສັບ. (ການປ່ຽນແປງແມ່ນແນໃສ່ຈໍຂະໜາດ 7.0 9.0 ເປັນຫຼັກ)

    * ແກ້ໄຂ bug ປຸ່ມເລື່ອນຊ້າຍເລື່ອນຂວາຂອງທຸກໜ້າທີມີ.

    * ປັບປຸງ ການອອກສຽງຂອງໜ້າ ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນຝັງຊັ່ນການລືບຂອງໜ້າ ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ ລວມທັງ error ເວລາກົດລືບແລ້ວ ກົດລີ້ນໄຟຕົວໄໝ່ ແລ້ວ app ຍຸດການໃຊ້ງານ.

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນຝັງຊັ່ນການຄົ້ນຫາໃຫ້ UI ຂອງ search widget ສາມາດສະແດງໃນ Lollipop ຂື້ນໄປໄດ້.

Autism 0.5 (08 ທັນວາ 2015)

    + ປັບປຸງ bugs ໃນຝັງຊັ່ນຄົ້ນຫາ ເນື່ອງຈາກໃຫ້ interface ຕົວດຽວກັນບໍ່ໄດ້.

    + ປັງປຸງ User Interface ໃນໜ້າ ເພີ່ມຄຳສັບ.

    + ເພີ່ມຂໍ້ມູນທົດລອງຊຸດທຳອິດ (10 ຄຳສັບ).

    #ຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຄຳສັບ

    – ຮູບພາບ: ເປັນໄຟ .jpg ຂະໜາດ 300 x 300 px.

    – ໄຟສຽງ: ເປັນໄຟປະເພດ .mp3

    – ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ ຮູບພາບ ແລະ ສຽງ: ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ຕົວນ້ອຍໝົດ, ຫ້າມມີຍະຫວ່າງ, ໃສ່ຂິດກ້ອງ (_) ແທນຍະຫວ່າງໄດ້. ລາຍລະອຽດ ຕາມຫຼັກການການຕັ້ງຊື່ຂອງ XML. ກະລຸນາ ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ a_ (ໝາຍເຫດ: ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນການ ຈຳແນກລະຫວ່າງຮູບ icon ແອບ ກັບຮູບຂໍ້ມູນຄຳສັບອອກ). ຊື່ ຮູບພາບ ແລະ ໄຟສຽງ ໃຫ້ຕັ້ງເປັນຊື່ດຽວກັນ.

Autism 0.4.2 (23 ພະຈິກ 2015)

    + ເພີ່ມຝັງຊັ່ນ ການຄົ້ນຫາ ເຂົ້າໜ້າ ປະໂຫຍກ.

    + ແຍກໜ້າ ຈັດການອອກເປັນ 2 ໜ້າຄື: ໜ້າ ເລືອກຄຳສັບເພື່ອສະແດງ ແລະ ໜ້າລົບຄຳສັບ.

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນຝັງຊັ່ນຄົ້ນຫາ ທີບໍ່ສາມາດກົດກັບໄດ້.

    + ເພີມຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃຫ້ສາມາດສະແດງອອກມາແບບ real-time ເຂົ້າໜ້າ ຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ, ຈັດການຄຳສັບ ແລະ ໜ້າລົບຄຳສັບ

    + ເພີ່ມປຸ່ມ Check Box ໃສ່ໜ້າ ປະໂຫຍກທີໃຊ້ເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລົບ ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆໄດ້ງ່ານຂື້ນ.

    + ເພີ່ມຄວາມສາດໃນການລົບ ຄຳ ໃຫ້ສາມາດລົບ ປະໂຫຍກທີໃຊ້ເລື້ອຍໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳນັ້ນໆອອກ ພ້ອມກັນ.

Autism 0.4.1 (14 ຕຸລາ 2015)

    + ເພີ່ມ Dialog ເພື່ອຢືນຢັນ ການເພີ່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໜ້າ ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

    + ເພີ່ມຮູບພາບຂອງແອບເຂົ້າໜ້າ splash screen ຕາມ app prototype.

    * ປັບປຸງ icon ເລື່ອນໄປໜ້າອື່ນໃຫ້ມີຂະໜາດທີເໝາະສົມຂື້ນ.

    + ເພີ່ມຫົວຂໍ້ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄຳໃນໜ້າ ປະໂຫຍກ.

    + ເພີ່ມ library percent layout ເພື່ອລຸດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ layout  ແຕ່ລະໜ້າໃຫ້ເຮັດວຽກແບບລາບລື່ນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

Autism 0.3 (5 ຕຸລາ 2015)

    * ປັບປຸງຂະໜາດຂອງຮູບ ເຮັດໃຫ້ທຸກຮູບມີຂະໜາດ 300×300 ເທົ່າກັບໝົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະແດງຮູບໃນ list view ລະອຽດຂື້ນ

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນໜ້າຈັດການຄຳ.

    + ອອກແບບ Design ໃຫ້ເຂົ້າກັບອຸປະກອນຫຼັກຂອງແອບທີແນໃສ່: Tablet devices 7.0, 8.0 ແລະ 10.0 inch.

    * ປັບປຸງ ໜ້າຄຳສັບໃຫ້ມີການ save state.

    + ປັບປຸງທຸກ listView ໃຫ້ມາເປັນ recycleView ເພື່ອຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໄວທີ່ໄວກ່ວາ.

Autism 0.2 (30 ກັນຍາ 2015)

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນໜ້າເພີິ່ມຄຳສັບ ໂດຍສະເພາະ ຝັງຊັ່ນທ່າຍຮູບ.

    + ໃຊ້ ProGuard ໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຂະໜາດຂອງຕົວແອບລົງໄດ້ພໍປະມານ.

 

Autism 0.1.1 (2 ກັນຍາ 2015)

+ ເພີ່ມ ຄຳສັບເລີ່ມຕົ້ນມານຳແອບໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນ ຮູບ(.JPEG) ແລະ ໄຟສຽງ(.mp3) ສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວໜັ່ງສື ຈັດເກັບໄວ້ໃນ SQLite ໃນຕົວເຄື່ອງເອງ.

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນໜ້າປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

    * ປັບປຸງ List View ໃນໜ້າທຸກໜ້າ ຍົກເວັນໜ້າ ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ ເດີມຈາກ cardView ມາເປັນ listGridView.

    + ເພີ່ມ sound effect ກ່ອນທີ່ຈະບັນທືກສຽງ ເພື່ອທີຈະເພີ່ມຄຳສັບໃໝ່ຕໍ່ໄປ.

    * ເພີ່ມ icon ຂອງຮູບເລີ່ມຕົ້ນມາເປັນຮູບ ic_image_white_36dp.png.

    * ແກ້ໄຂ bugs ໃນໜ້າເພີ່ມຄຳສັບໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນຕອນການຖ່າຍ ແລະ ຕັດຮູບ ເພາະວ່າ ເຄື່ອງບາງເຄື່ອງບໍ່ support ສະນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ບາງເຄື່ອງບໍ່ສາມາດຕັດຮູບໄດ້.

    + ເພີ່ມ cache ຮູບພາບເຂົ້າໄປທຸກຮູບພາບທີມີການໂຫຼດຈາກຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອບໄວຂື້ນຫຼາຍເທົ່າຕົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກ listView ໃນໜ້າ ຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ, ປະໂຫຍກໃຊ້ເລື້ອຍໆ ແລະ ໜ້າຈັກການ.

Autism 0.1 (2 ກັນຍາ 2015)

   + ປ່ອຍ Autism 0.1 ແບບ alpha ເພື່ອເປັນ prototype ໃນການອັບເກດເວີຊັ່ນຕໍ່ໄປຈົນຮອດ 1.0 release version.

Share via

Leave a Reply

Specify GooglePlus Client ID in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work