Indonesia

Taman mini ໝູ່ບ້ານແຫ່ງຈາກາຕ່າ (Beautiful Indonesia Miniature Park)

    “ກັບຊີວິດທີບໍ່ມັກການເດີນທາງ ຢ້ອນຄວມຮູ້ສືກຄັ້ງໜື່ງຕ້ອງຈາກບ້ານມາໄກ”     ຊີວິດນັກສືກສາ ນອກຈາກເລື່ອງຮຽນ ຄວາມຮັກ ແລ້ວ ມັນຄົງບໍມີຫຍັງອີກ ນອກຈາກການເດີນທາງ. ຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່ດີໄປໝົດ ຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ແບ່ງເວລາ, “ການທີເຮົາມີຄົນຮັກ ທີຖ້າເຮົາເປັນປີໆໄດ້ ມັນກະດີແລ້ວ ທີມີຄົນແບບນັ້ນຢູ່ຂ້າງກາຍ”.     ຕໍ່ຈາກກະທູ້ທີພ່ານມາ ທີໄດ້ມີແຜນກຽມໄປ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ປະເທດ ອີນໂດເນເຊຍ [1], ໃນກະທູ້ນີ້ເລີຍຢາກມາເລົ່າປະສົບການ ໃນຈາກາຕ່າ […]