Jogyakarta

ຕະລຸຍໄປໃນແດນຈາກາຕ່າ ອີນໂດເນເຊຍ

“ຈາກຄວາມຝັນຈາກເດັກບ້ານນອກຄົນໜື່ງ ເຂົ້າສູ່ເມືອງໃຫຍ່ ຈາກາຕ່າ ເມືອງຫຼວງຂອງ ອີນໂດເນເຊຍ”     ກັບປະສົບການ ກັບຄວາມຫວັງ ທີ່ວ່າຢາກອອກໄປທ່ຽວຄົນດຽວໃນທີທີໂຕເອງມັກ ຢາກອອກໄປສູ່ໂລກພາຍນອກ ສັງຄົມທີ່ບໍ່ແຕກຕາງ ກັບຄວາມຂີ້ສົງໃສ ກັບການຄົ້ນຫາຂອງຕົວເອງ.     ອ່າ… ຊ່ວງນີ້ ຕົ້ນເດືອນ 12 2015 ໜາຍຄົນກະຄືຈະເວົ້າຮອດບຸນທາດຫຼວງກັນ ຕ່າງພາກັນຈົ່ມ ວິພາກວິຈານກະວ່າກັນໄປ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບາຍ ຫະຫະ ເພາະຕອນນີ້ຢູ່ອີນໂນ ^_^, ຫື້ມ ໃຊ້ເວລາວາງແຜນໄປທ່ຽວຈັກບ່ອນດີກ່ວາ   […]