Dev ເບື່ອ XAMPP ເລີຍມາຫາ LAMP (Legacy Dev)

ໃນບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການນຳສະເຫນີຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ environment, localhost ຫຼື local server ສຳຫຼັບນັກພັດທະນາສາຍເວັບ.

ດັ່ງທີນັກພັດທະນາສາຍເວັບຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກກັນແລ້ວວ່າ ການທີເຮົາຈະສາມາດ run ເວັບໄຊ້ທີໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນນັ້ນ ແມ່ນມັນຕ້ອງອາໃສ server ຈຳລອງໃນ localhost ສຳຫຼັບບາງຄົນອາດພັດທະນາໃນ server ຈີງ.

ສ່ວນອົງປະກອບຫຼັກໆຂອງ server (ຈີງ ແລະ ຈຳລອງ localhost) ນັ້ນ ແມ່ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍ package ດັ່ງນີ້ (*recommended ສຳຫຼັບ ເດບໄຫມ່ເກາະກ່ອງ):

  1. apache: ແມ່ນ web server software. ມັນມີຫນ້າທີນັບແຕ່ການຈັດການກັບ request (communication) ຈາກ client ຫາ server ຈົນໄປຫາ ດືງເອົາຂໍ້ມູນຕາມ request ຂອງ client ຈາກ server ເພືອສົ່ງໄປຫາ client ເພື່ອທີ web browser ຈະໄດ້ນຳເອົາເວັບນັ້ນ ມາສະແດງຜົນເທີງຫນ້າເວັບຕໍ່ໄປ.
  2. mysql: ມີຫນ້າທີໃນການເປັນຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເວັບໄຊ້ ທີປະກອບດ້ວຍຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ start stop ຖານຂໍ້ມູນ ຈົນໄປຮອດຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ທີໃຊ້ຈັດການກັບຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ້ນ: CREATE, INSERT, UPDATE, etc.
  3. Phpmyadmin: ຕົວນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຈັດການກັບຖານຂໍ້ມູນ mysql ໂດຍໃຊ້ gui ພ່ານ web browser: http://localhost/phpmyadmin ຫຼື http://(SERVER_IP_HERE)/phpmyadmin.
  4. PHP: ແມ່ນພາສາທີໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວັບໄຊ້. ເຊີ່ງມີຫຼາຍ version ຈາກ PHP4, PHP5, ແລະ ລ່າສຸດ PHP7.0.

ສະນັ້ນ ສາມາດສະຫຼຸບສັ້ນໆໄດ້ວ່າ ການພັດທະນາເວັບໃຊ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ environment ດັ່ງນີ້: Apache, MySQL ແລະ PHP.

ແລະ ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ເດບຫຼາຍຄົນຄົງຄຸ້ນເຄີຍກັບການພັດທະນາເວັບໄຊ້ໃນ Windows ກັນມາກ່ອນແລ້ວ. ເພາະວ່າສາຍ Windows ນີ້ແມ່ນ ພຽງແຕ່ລົງໂປແກຼມດຽວຈົບເລີຍເຊັ້ນ Appserv ຫຼື XAMPP. ເພາະວ່າໂປແກມພວກນີ້ ແມ່ນປະກອບໄປດ້ວຍ package ຂອງ Apache, MySql, Phpmyadmin ແລະ ທີຂາດບໍ່ໄດ້ PHP. ສະນັ້ນຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກສັງເກດເບີ່ງວ່າ web server (Appserv & XAMPP) ນັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍຫຍັງແນ່ ແລະ ບໍ່ມັກເຂົ້າໃຈລະບົບມັນ. ແຕ່ກໍມີເດບຫົວກະທິຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ທີຊ່າງສັງເກດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ server ຈຳລອງ ແລະ ຈີງໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາສັ່ນກ່ວາເດບທົ່ວໄປ.

ແຕ່ນັ້ນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄຳວ່າ web dev ທີຈະເປັນຈຸດໃຫ້ຫຼາຍໆຈົນຈະໄປຮອດຈຸດຫັກມຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ປະຕິວັດຈາກ web dev ສາຍໂຫດ windows ມາເປັນ ສາຍເx້ຍ Linux. ເພາະວ່າການປະຕິວັດ ຍ້າຍຄ້າຍແບບນີ້ ແມ່ນຕ້ອງອາໃສພິກໄຫວໃນການເຂົ້າໃຈລະບົບ UNIX ຫຼາຍ.

ສະນັ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການອະທິບາຍການຕິດຕັ້ງ server ຈຳລອງ ຫຼື environment ເພື່ອໃຫ້ສາມາດທຳການພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບ (run) ໂຄດໄດ້ ສຳຫຼັບ “ສາຍໂຫດຄົນໄດຍາກມາເປັນ ເວັບເດບ ສາຍເx້ຍ Linux” (caution: ລະວັງຍ້າຍຄ້າຍໄປ Linux ແລ້ວຈະຫມົດຄວາມຫຼໍ່ ເພາະອົດຫຼັບອົດນອນ GGWP).

#ສາທິດການຕິດຕັ້ງ LAMP (Linux Apache MySql and PHP).

ໃນການສາທີດນີ້ໃຊ້ Debian Jessie 8, Apache2, MySQL 14.14 Distrib 5.5 ແລະ PHP7.0

ກ່ອນເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ຄວນຈະ update sources.list ເສຍກ່ອນ ສ່ວນສຳຫຼັບ upgrade ນັ້ນ ຂື້ນກັບຄວາມສະດວກຂອງເດບແຕ່ລະຄົນເນາະ.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

I. ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ Apache2.

sudo apt-get install apache2

ຄຳສັ່ງຂ້າງເທີງເປັນການ ສັ່ງໃຫ້ຕິດຕັ້ງ package Apache 2.* ລ່າສຸດ. ເມື່ອໂຫຼດ ແລະຕີດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ທຳການ restart service ຂອງ apache2 ຕາມຄຳສັ່ງລຸ່ມນີ້:

sudo service apache2 restart

ເມື່ອ restart ເປັນທີຮຽບຣ້ອຍແລ້ວ ຈະສັງເກດເຫັນມີ /var/www/html/ ເຊີ່ງວ່າ folder ນີ້ເປັນ folder ທີເກັບ web file ຄືກັນກັບ xampp\htdocs\ ແລະ Appserv\www ໃນ Windows.

II. ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ MySql.

sudo apt-get install mysql-server

run ຄຳສັ່ງຂ້າງບົນ ເພື່ອຕິດຕັ້ງ MySQL. ເມື່ອຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ທຳການ run ຄຳສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອທຳການ ລົບ ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເສີມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ package mysql-server.

sudo mysql_secure_installation

III.   ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ PHP7.0

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ແມນຈະຕ່າງອອກໄປ ເພາະຈະໄດ້ມີການເພີ່ມ respo ເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດ download package PHP7.0 ໄດ້ ໂດຍຄຳສັ່ງເພີ່ມ respo ຂອງ dotdeb ດັ່ງນີ້:

sudo nano /etc/apt/sources.list

ເພີ່ອເປີດ sources.list file ຂື້ນມາ ແລ້ວໃຫ້ເພີ່ມ deb http://packages.dotdeb.org jessie all ເຂົ້າໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ save ດ້ວຍການກົດ CTRL+X, ພີ້ມ Y ແລະ ກົດ Enter. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທຳການ add public key ແລະ update sources.list

sudo wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
sudo apt-key add dotdeb.gpg
sudo rm dotdeb.gpg
sudo apt-get update

ເມື່ອເພີ່ມ respo ຂອງ dotdeb ເຂົ້າໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການ download ແລະ install PHP7.0 package.

sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 php-pear php7.0 php7.0-cgi php7.0-cli php7.0-common php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-readline

ຫຼື ສາມາດເລືອກ package ທີກ່ຽວຂ້ອງມາຕິດຕັ້ງເທື່ອລະ package ຕາມຜົນການ search ດັ່ງນີ້

sudo apt-cache search php7.0-\*

ໂດຍຈະສັງເກດໄດ້ວ່າມີ ຫຼາຍ packages ໃຫ້ເລືອກຕິດຕັ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ສາມາດຕິດຕັ້ງທັງແບບ install php7.0* ກະໄດ້ຕາມຄວາມສະດວກໃຜມັນ.

IV. ວິທີການຕິດຕັ້ງ Phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin
sudo ln -s /var/www/html/phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

ຄຳສັ່ງທີສອງເປັນການ ສ້າງ link ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາ phpmyadmin ໃນ /usr/share/phpmyadmin ໄດ້ໂດຍພ່ານ web server ທີສາມາດເປິດ ເວັບໃນ /var/www/html/ໄດ້.

V. ທົດສອບ LAMP.

ພີມ http://localhost ຫຼື http://(SERVER_IP_HERE) ເພື່ອກວດສອບເບີ່ງວ່າ Apache ເຮັດວຽກປົກກະຕິບໍ?

ເຂົ້າ url: http://localhost/phpmyadmin ຫຼື http://(SERVER_IP_HERE)/phpmyadmin ເພື່ອເປິດ phpmyadmin

sudo nano /var/www/html/sample/index.html

ເພື່ອຂຽນເວັບ sample ທີສະແດງ phpinfo ອອກມາ

<html>
<?php
print phpinfo();
?>
</html>

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຂົ້າໄປທີ Url: http://localhost/phpmyadmin ຖ້າຫາກມີ ຂໍ້ມູນຂອງ php ຖືກສະແດງຜົນ ສະແດງວ່າ Apache ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ PHP7.0 ກໍ່ເຊັ່ນກັນ.

VI. ຖ້າເກິດມີບັນຫາ server ບໍ່ເຮັດວຽກໄປຕາມທີກຳນົດ ການແກ້ໄຂບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເນາະນຳໃຫ້ restart service ຂອງແຕ່ລະໂຕດັ່ງນີ້

sudo service mysql [start/stop]
sudo service apache2 [restart/stop/start]

VII. ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນໄດຫນື່ງເກິດມີ error ຫຼື ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີຂຽນໄວ້ ສາມາດທີຈະຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງບົດຄວາມໄດ້ຕະຫຼອດ 24/7. ປລ.ຍ່າລືມຕໍເນັດ @@

ໍຂອບໃຈຫຼາຍໆເນີ້ ສຳຫຼັບຜູ້ເດີອ່ານຈົບນະ
Dev

#nokieng ສາຍ Average Joe

Share via

Leave a Reply

Specify GooglePlus Client ID in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work