c

ໂຄງສ້າງຂອງ pointer

ສະບາຍດີເດບຫຼົງທາງທັງຫຼາຍ, ຕາມທີສັນຍາກັນທິດກ່ອນ ວາຈະມາ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Pointer ແຕ່ພື້ນຖານຈົນເຖິງການໃຊ້ Pointer ແບບ 2 ມິຕິ ຫຼື 2-dimension ນັ້ນເອງ. ເນື່ອງຈາກສີ່ງທີ່ຈະອະທິບາຍນັ້ນມັນຍາວພໍປະມານ ໃນການລຽງເນື້ອຫາບົດຄວາມ ກໍ່ເລີຍຈະແບ່ງອອກເປັນ ep ກັນເອົາເນາະ. ເອົາເປັນວ່າມາເລີ່ມຈາກ ep.1 ນຳສະເໜີ pointer ພື້ນຖານ ໃນພາສາ C. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປະກາດ variable ແບບທົ່ວໄປທີມີ type ເປັນ […]

ການປະມວນຜົນ float number ໃນ embedded system

    embedded system ເປັນລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍ chip ຫຼື board ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຕົວປະມວນຜົນຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບໄປດ້ວຍ: Processor, RAM, Battery, Memory… ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນໃຫ້ແລ້ວສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນ ຂະໜາດຄວາມສາມາດໜ້ອຍຫຼາຍ.     ໃນ embedded system ແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະໜາດຂອງຕົວປະມວນຜົນ, battery… ສະນັ້ນໃນການຂຽນໂປແກມ ເຮົາຕ້ອງໃສ່ໃຈເຖີງລາຍລະອຽດອັນນ້ອນນິດຂອງມັນ. […]