grub

Dual boot Windows - Linux ມີປັນຫາ Grub ຫາ Windows ບໍ່ເຫັນ.

    ປະສົບການມາໝາດໆກັບ BackBox. ເລື່ອງລາວມັນມາຈາກ ຫາອ່ານກ່ຽວກັບ Linux ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ເກິດແຮງບັນດານໃຈຢາກໃຊ້ Linux ຂື້ນມາ. << ໜີ້ລະຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ.     ຈະວ່າຈັ່ງໄດດີວາ… “ບໍ່ມີພື້ນຖານແຕ່ຢາກໄດ້” ປະມານນີ້ ກະເລີຍມາລົງ Linux. ຄອງຂອງເຈົ້າຂອງປົກກະຕິກະມີ 4 ຊ່ອງຢູ່ແລ້ວ (ແຍກຂໍ້ມູນເປັນລະບຽບ). ແຕ່ວ່າເວລາໄປ ລົງ Linux ມັນມີບັນຫາບ່ອນວ່າບໍ່ສາມາດ ແບ່ງ volume ໄດ້ອີກ […]