Macros

ວິທີການຈັດການ record ທີເປັນຊື່ຂອງ File ຂອງ table ໃນ Excel

    ຈາກປະສົບການໂຕຈີງມາໝາດໆ. ເຈົ້າຂອງເອງເນາະ ເຮັດຢູ່ກັບໂປເຈັກໜື່ງ ແອບ android ເຮົາໜີ້ລະ. ມີ concept ຢູວ່າ ມີຮູບຫຼາຍໆຮ້ອຍຮູບ ທີ່ຈະເອົາໄປເກັບໄວ້ໃນແອບ ໂດຍການເກັບກະທົ່ວໆໄປ. ເອົາຮູບໄປໄວ້ Raw folder (ທົ່ວໄປບ່ອນໄດວະ). ແລ້ວ ກະຈັດຊື່ຮູບໄວ້ໃນ SQLite ເພື່ອເອົາໄວ້ເອີ້ນໃຊ້ຕໍ່ໄປ     ແຕ່ບັນຫາມັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເອົານຳລູກຄ້າເອົາມາ ໜ້າຮັກຫຼາຍ. ຊື່ໄຟພິດໄປຈາກ record ໃນ Excel, […]