pointer

ໂຄງສ້າງຂອງ pointer

ສະບາຍດີເດບຫຼົງທາງທັງຫຼາຍ, ຕາມທີສັນຍາກັນທິດກ່ອນ ວາຈະມາ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Pointer ແຕ່ພື້ນຖານຈົນເຖິງການໃຊ້ Pointer ແບບ 2 ມິຕິ ຫຼື 2-dimension ນັ້ນເອງ. ເນື່ອງຈາກສີ່ງທີ່ຈະອະທິບາຍນັ້ນມັນຍາວພໍປະມານ ໃນການລຽງເນື້ອຫາບົດຄວາມ ກໍ່ເລີຍຈະແບ່ງອອກເປັນ ep ກັນເອົາເນາະ. ເອົາເປັນວ່າມາເລີ່ມຈາກ ep.1 ນຳສະເໜີ pointer ພື້ນຖານ ໃນພາສາ C. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປະກາດ variable ແບບທົ່ວໄປທີມີ type ເປັນ […]