programmer

ມີຄົນຫຼາຍຄົນມັກຈະຖາມວ່າ “ຢາກຂຽນໂປແກມ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກໃສດີ ໃຊ້ພາສາຫຍັງ?” ສຳຫຼັບເຈົ້າຂອງເອງ ພາສາຫຍັງກະໄດ້ ເພາະສຳຫຼັບພື້ນຖານຂອງການຂຽນໂປແກມ ຂອງພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ມັນກະຄ້າຍຄືກັນໝົດຫັ້ນຫຼະ. ຕົວຢ່າງສູດ: c = a + b + 5. ເອົາໄປຂຽນໃນ PHP ( $c = $a + $b + 5 ), C (c […]