XML

ຈາກຂໍ້ມູນໃນ Excel ໃປຫາຂໍ້ມູນໃນ SQlite ໃນແອບ Android

    ຖ້າໃຜເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ມັກຈະເຫັນເນາະ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກັບຂໍ້ມູນບາງສ່ວນໃນ Excel, ເພາະ Excel ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບ row-column ແລະ ຈັດການໄດ້ຢ່າງເທບເລີຍ.     ມື້ນີ່ຈະມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Excel ໄປໃສ່ແອບແອນດຮອຍ, ຄ່າວໆແບບນີ້ເນາະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເບີ່ງຕາມຮູບເລີຍ.     ຈາກຂໍ້ມູນໃນ Excel ແລ້ວ export ເປັນ XML. ເຮົາສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ XML ໄປໃສ່ໃນແອບເຮົາໄດ້ໂດຍ […]